Phạm, Văn Mạnh, Ngọc Thạch Nguyễn, Quang Thành Bùi, Vũ Đông Phạm, và Minh Hải Phạm. “Tác động của mở rộng đô thị đến Di sản văn hóa: Nghiên cứu ở Khu vực quần thể Di tích Huế”. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, no. 40 (Tháng Sáu 1, 2019): 34–41. Truy cập Tháng Hai 21, 2024. https://jgac.vn/journal/article/view/310.