Nguyễn, Thị Thu Hiền, Ngọc Thạch Nguyễn, và Thị Diễm My Nguyễn. “Cảnh báo Nguy Cơ Lũ quét Theo lưu vực với ngưỡng mưa ngày lớn nhất tại các huyện miền Núi tỉnh Quảng Nam”. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, no. 52 (Tháng Sáu 25, 2022): 36–46. Truy cập Tháng Tư 24, 2024. https://jgac.vn/journal/article/view/596.