Lê, Hồng Anh, Mai Dung Nguyễn, Văn Thắng Nguyễn, và Xuân Bản Tô. “Xây dựng hệ thống Du lịch thông Minh Cho tỉnh Hòa Bình”. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, no. 52 (Tháng Sáu 25, 2022): 47–53. Truy cập Tháng Bảy 25, 2024. https://jgac.vn/journal/article/view/597.