Hà, Minh Hòa. “Nghiên cứu phương pháp đánh Giá sự Thay đổi của mực nước biển dựa trén các số liệu đo lặp trọng lực tuyệt đối Trên các đảo Xa”. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, no. 1 (Tháng Chín 25, 2009): 5–11. Truy cập Tháng Sáu 14, 2024. https://jgac.vn/journal/article/view/617.