Phạm, Hoàng Lân, và Trung Thanh Phùng. “Ảnh hưởng của địa hình Trong dị thường độ Cao ở một số vùng đồi Núi đặc trưng của nước Ta”. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, no. 1 (Tháng Chín 25, 2009): 12–15. Truy cập Tháng Mười 2, 2023. https://jgac.vn/journal/article/view/618.