Nguyễn, Đình Dương. “Ứng dụng Tư liệu MODIS hỗ trợ công tác quản Lý tài Nguyên Và môi trường”. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, no. 1 (Tháng Chín 25, 2009): 16–22. Truy cập Tháng Bảy 25, 2024. https://jgac.vn/journal/article/view/619.