Trần, Đình Trí, và Thị Hoài Đỗ. “Kiểm định máy quét ảnh sử dụng Trong công nghệ đo Vẽ ảnh số”. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, no. 1 (Tháng Chín 25, 2009): 30–32. Truy cập Tháng Hai 23, 2024. https://jgac.vn/journal/article/view/622.