“Giới thiệu Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ cùng bạn đọc”. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, no. 1 (Tháng Chín 25, 2009): 3. Truy cập Tháng Hai 23, 2024. https://jgac.vn/journal/article/view/630.