Đinh, Lam Thắng, Đinh Thị Thu Hiền, Chu Việt Thức, Trịnh Lê Hùng, và Nguyễn Thị Thu Nga. “Xây dựng Quy trình xác định một số thông số chất lượng nước từ ảnh viễn thám Quang học Sentinel 2 Và số liệu Quan trắc”. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, no. 53 (Tháng Chín 25, 2022): 57–64. Truy cập Tháng Hai 23, 2024. https://jgac.vn/journal/article/view/656.