Ngô, Anh Tú, Văn Thơ Phan, và Thị Tường Vi Nguyễn. “Đánh Giá tác động của hạn hán đến đất nông nghiệp Trên địa bàn huyện Phù Cát Và Phù Mỹ tỉnh Bình Định”. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, no. 54 (Tháng Chạp 25, 2022): 54–64. Truy cập Tháng Hai 23, 2024. https://jgac.vn/journal/article/view/666.