Nguyễn, Văn Thái, Xuân Trường Trần, Như Hùng Nguyễn, và Thanh Nghị Lê. “ tỉnh Hà Nam”. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, no. 56 (Tháng Sáu 25, 2023): 42–50. Truy cập Tháng Chạp 4, 2023. https://jgac.vn/journal/article/view/684.