Vương, Tấn Công, và Hoàng Hải Phạm. “ Việt Nam”. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, no. 56 (Tháng Sáu 25, 2023): 51–57. Truy cập Tháng Bảy 25, 2024. https://jgac.vn/journal/article/view/685.