Đặng, Đỗ Lâm Phương, Văn Mạnh Phạm, Việt Thanh Nguyễn, Thái Minh Phạm, Thị Diễm My Nguyễn, và Thị Nhung Đỗ. “Lập bản đồ Và đánh Giá ô nhiễm tiếng ồn Trong môi trường Lao động dựa Trên mạng NƠ-RON hàm Cơ sở Xuyên tâm”. Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, no. 56 (Tháng Sáu 25, 2023): 58–64. Truy cập Tháng Chạp 3, 2023. https://jgac.vn/journal/article/view/686.