1.
Phạm VM, Nguyễn NT, Lưu TPM, Bùi QT, Phạm MT, Phạm MH. Nghiên cứu định lượng giá trị dịch vụ hệ sinh thái trong bối cảnh đô thị hóa tại khu vực thành phố Huế giai đoạn 1995-2018 trên cơ sở dữ liệu viễn thám và GIS. JGAC [Internet]. 1 Tháng Ba 2019 [cited 21 Tháng Hai 2024];(39):47-56. Available at: https://jgac.vn/journal/article/view/349