1.
Trần XM, Nguyễn TC, Phạm TKT, Nguyễn TD, Đặng THN. Ứng dụng ARCGIS API xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. JGAC [Internet]. 25 Tháng Ba 2022 [cited 3 Tháng Mười 2022];(51):56-64. Available at: https://jgac.vn/journal/article/view/565