1.
Phạm VT, Trịnh LH, Nguyễn VT, Vũ XC. Nghiên cứu dự báo biến động bề mặt không thấm khu vực thành phố Hồ Chí Minh từ dữ liệu Viễn thám và GIS. . JGAC [Internet]. 25 Tháng Sáu 2023 [cited 4 Tháng Chạp 2023];(56):25-33. Available at: https://jgac.vn/journal/article/view/682