1.
Vương TC, Phạm HH. Ứng dụng thuật toán LIGHTGBM trong phân loại lớp phủ huyện Đảo Lý Sơn, Việt Nam. . JGAC [Internet]. 25 Tháng Sáu 2023 [cited 3 Tháng Chạp 2023];(56):51-7. Available at: https://jgac.vn/journal/article/view/685