1.
Đặng Đỗ LP, Phạm VM, Nguyễn VT, Phạm TM, Nguyễn TDM, Đỗ TN. Lập bản đồ và đánh giá ô nhiễm tiếng ồn trong môi trường lao động dựa trên mạng NƠ-RON hàm cơ sở xuyên tâm. JGAC [Internet]. 25 Tháng Sáu 2023 [cited 3 Tháng Chạp 2023];(56):58-64. Available at: https://jgac.vn/journal/article/view/686