https://jgac.vn/journal/gateway/plugin/AnnouncementFeedGatewayPlugin/atom Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ: Thông báo 2022-02-10T16:31:53+07:00 Open Journal Systems <div class="h2"><strong>Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ</strong></div> <p><strong>ISSN (Print): 2734-9292 | DOI: 10.54491</strong></p> <p>Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ là tạp chí chuyên ngành của Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ khoa học mới trong các lĩnh vực: Trắc địa, Bản đồ, GIS, Viễn thám và Địa chính. Tạp chí xuất bản định kỳ 4 số một năm bằng tiếng Việt.</p> <p>Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ được tính 0,5 điểm công trình trong danh mục tạp chí được tính điểm của Hội đồng Giáo sư Việt Nam.</p> https://jgac.vn/journal/announcement/view/2 Thông báo nhận bài viết cho Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ số 01 [3/2022] 2022-02-10T16:31:53+07:00 Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ <p><em>Căn cứ Giấy phép số 20/GP-BVHTT ngày 22 tháng 03 năm 2008, Giấy phép sửa đổi bổ sung số 01/GPSĐBS-CBC-BVHTT của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin </em><em>(nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) </em><em>về việc cấp Giấy phép hoạt động báo in, mã số ISSN 2734 – 9292 cho Tạp Chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ – Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ.</em></p> <p>Với mục tiêu tạo điều kiện cho các nhà khoa học trong và ngoài Viện đăng tải, giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ khoa học mới trong các lĩnh vực: Trắc địa, Bản đồ, GIS, Viễn thám và Địa chính.</p> <p>Đồng thời nhằm thực hiện kế hoạch xuất bản thường kỳ <em>Tạp Chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ – Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ số tháng 3 năm 2022</em>, Ban Biên tập Tạp chí kính mời các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, giảng viên trong và ngoài Viện tham gia viết bài, Cụ thể như sau:</p> <p><strong>Yêu cầu đối với bài báo gửi đến Tạp chí:</strong></p> <ol> <li>Bài nhận đăng là các công trình nghiên cứu trong các lĩnh vực Trắc địa, Bản đồ, GIS, Viễn thám và Địa chính có nội dung khoa học mới và chưa đăng ở bất kỳ tạp chí nào.</li> <li>Bài báo được đánh máy vi tính trên Microsoft Word, phông chữ Unicode.</li> <li>Bài báo phải có tóm tắt (Abstract) và các từ khóa (Keywords) bằng tiếng Việt và bằng tiếng Anh. Tóm tắt không vượt quá 250 từ và phản ánh được nội dung cơ bản của bài báo. Tiêu đề của bài báo, tên tác giả, tên cơ quan công tác, tóm tắt bằng tiếng Việt đặt ở đầu bài báo, bằng tiếng Anh đặt ở cuối bài báo. Từ khóa cần phải rút ra từ ‘Tóm tắt’, liệt kê 3–5 từ hoặc cụm từ.</li> <li>Những tài liệu tham khảo viết bằng các thứ tiếng ngoài hệ chữ La-tin được chuyển sang kí tự La-tin. Nguồn tài liệu trích dẫn là số thứ tự của tài liệu ở danh mục ‘Tài liệu tham khảo’, được đặt trong ngoặc vuông, khi cần có cả số trang. Ví dụ: [1], [10, Tr. 21–22].</li> <li>Bài viết gửi trực tiếp trên Hệ thống Quản lý Tạp chí jgac.vn. Tất cả các bài trên<em>Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ </em>đều sẽ được xuất bản trực tuyến và công bố toàn văn trên trang mạng của Tạp chí.</li> </ol> <p><strong>Hình thức</strong><strong> gửi bài thông qua hệ thống xuất bản trực tuyến của Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ tại địa chỉ: <a href="https://jgac.vn/journal">https://jgac.vn/journal</a></strong></p> <p><strong>Thời hạn nhận bài: </strong> đến hết ngày 25/3/2022.</p> <p>Mọi thắc mắc xin liên hệ ThS. Đinh Tài Nhân – Phòng Khoa học Đào tạo, Hợp tác Quốc tế và Tạp chí Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ</p> <p> Email: <a href="mailto:Tapchiddbd@gmail.com">Tapchiddbd@gmail.com</a>, Điện thoại: 04.62694424, 04.62694425</p> <p>Trân trọng./.</p> 2022-02-10T16:31:53+07:00