Quay trở lại chi tiết bài báo Xây dựng mô hình mặt địa hình biển động lực trung bình từ số liệu đo cao vệ tinh trên biển Đông
Tải xuống