Xây dựng mô hình mặt địa hình biển động lực trung bình từ số liệu đo cao vệ tinh trên biển Đông
PDF | Download: 43

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, V. S., & Vũ, T. T. (2015). Xây dựng mô hình mặt địa hình biển động lực trung bình từ số liệu đo cao vệ tinh trên biển Đông. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (25), 49–54. https://doi.org/10.54491/jgac.2015.25.154

Tóm tắt

Độ cao mặt địa hình biển động lực trung bình (MDT: Mean Dynamic Topography) là khoảng cách từ mặt Geoid đến mặt biển trung bình. Bằng số liệu đo cao vệ tinh có thể xác định được MDT tại các điểm đo cao vệ tinh. Để thuận lợi cho việc sử dụng thì từ số liệu này cần phải xây dựng mô hình dạng lưới ô vuông mặt địa hình biển động lực trung bình. Công việc này được thực hiện bằng phương pháp nội suy dự đoán tuyến tính tối ưu. Từ đó đã xây dựng được chương trình nội suy MDT có tên là “MDT INTERPOLATION”. Kết quả thực nghiệm đã xây dựng được mô hình mặt địa hình biển động lực trung bình trên Biển Đông từ số liệu đo cao vệ tinh ENVISAT ở chu kỳ thứ 81. Kết quả khảo sát cho thấy khi nội suy MDT chỉ cần sử dụng các điểm trong vòng tròn bán kính 1º xung quanh điểm xét mà không cần sử dụng tất cả các điểm trên khu vực xét.
https://doi.org/10.54491/jgac.2015.25.154
PDF | Download: 43

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.