Quay trở lại chi tiết bài báo Công cụ chuyển đổi tọa độ online phục vụ chuyển đổi tọa độ qua lại giữa VN2000 và WGS84
Tải xuống