Công cụ chuyển đổi tọa độ online phục vụ chuyển đổi tọa độ qua lại giữa VN2000 và WGS84
PDF | Download: 832

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Trần, T. Đức. (2016). Công cụ chuyển đổi tọa độ online phục vụ chuyển đổi tọa độ qua lại giữa VN2000 và WGS84. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (28), 34–41. https://doi.org/10.54491/jgac.2016.28.182

Tóm tắt

Theo quyết định số 83/2000/QĐ-TTg, tọa độ bản đồ được lưu trữ và thể hiện theo hệ quy chiếu và Hệ tọa độ quốc gia VN-2000. Thế nhưng trong thực tế ứng dụng, chẳng hạn trong lĩnh vực GPS, tọa độ được ghi nhận có thể là tọa độ trong hệ tọa độ quốc tế WGS84 trước khi được chuyển đổi về hệ tọa độ VN-2000. Việc chuyển đổi tọa độ qua lại có thể được thực hiện bởi một số phần mềm thương mại chuyên dụng. Tuy nhiên, thay vì phải trang bị phần mềm chuyên dụng, bài báo này đề xuất xây dựng một hệ thống chuyển đổi tọa độ online để chuyển đổi tọa độ thông qua internet. Hệ thống - được xây dựng theo mô hình client/server - cho phép người sử dụng chỉ với một trình duyệt web, như firefox, có thể tính chuyển tọa độ giữa hai hệ thống mà không cần đến một phần mềm chuyên dụng. Một thực nghiệm đã được tiến hành sử dụng hệ thống vừa xây dựng để chuyển đổi tọa độ của 100 điểm ngẫu nhiên trong phạm vi Việt Nam. Kết quả chuyển đổi tọa độ nhận được là phù hợp với kết quả nhận được khi sử dụng thư viện mã nguồn mở nổi tiếng Proj4js, qua đó khẳng định tính đúng đắn của hệ thống được đề xuất.
https://doi.org/10.54491/jgac.2016.28.182
PDF | Download: 832

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.