Quay trở lại chi tiết bài báo Thành lập bản đồ tần suất canh tác lúa khu vực huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình sử dụng tư liệu viễn thám đa thời gian
Tải xuống