Thành lập bản đồ tần suất canh tác lúa khu vực huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình sử dụng tư liệu viễn thám đa thời gian
PDF | Download: 54

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, T. B., Phạm, Q. V., & Nguyễn, N. T. (2017). Thành lập bản đồ tần suất canh tác lúa khu vực huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình sử dụng tư liệu viễn thám đa thời gian. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (31), 35–43. https://doi.org/10.54491/jgac.2017.31.209

Tóm tắt

Tư liệu viễn thám đa thời gian (MODIS, Landsat …) đã từ lâu chứng minh tính hiệu quả trong giám sát quá trình canh tác nông nghiệp. Nghiên cứu này nhằm phát triển một phương pháp giám sát quá trìnhcanh tác lúa ở huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình sử dụng dữ liệu viễn thám Landsat. Nghiên cứu đã tiến hành xử lý dữ liệu vệ tinh landsat từ tháng 1 năm 2008 đến tháng 11 năm 2016 (45 cảnh ảnh), sử dụng phương pháp cây phân loại (Decision tree). Quy trình phân loại được thực hiện trong bốn bước chính: (1) chiết tách và xử lý dữ liệu EVI, NDWI đa thời gian; (2) khoanh vùng khu vực canh tác lúa; (3) phân loại loại hình canh tác lúa; và (4) đánh giá độ chính xác. Độ chính xác tổng thể của quá trình phân loạilà 77.3% và 80% tương ứng với các năm 2010 và 2015. Kết quả so sánh diện tích được phân loại từ ảnh vệ tinh và diện tích theo số liệu thống kê được đánh giá chưa cao.Đăc biệt khu vực lúa một vụ, có sự phân loại nhầm với cây trồng hàng năm khác và khu vực có cỏ. Nghiên cứu này đã chứng minh khả năng giám sát quá trình canh tác nông nghiệp bằng dữ liệu viễn thám Landsat.
https://doi.org/10.54491/jgac.2017.31.209
PDF | Download: 54

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.