Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu truyền nhận dữ liệu giữa các thiết bị di động với hệ thống máy chủ
Tải xuống