Nghiên cứu truyền nhận dữ liệu giữa các thiết bị di động với hệ thống máy chủ
PDF | Download: 134

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đinh, B. N., Nguyễn, T. X., Nguyễn, H. L., Trần, T. H. V., & Nguyễn, T. H. Y. (2020). Nghiên cứu truyền nhận dữ liệu giữa các thiết bị di động với hệ thống máy chủ. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (43), 42–51. https://doi.org/10.54491/jgac.2020.43.367

Tóm tắt

Ngày nay các ứng dụng Mobile GIS ngày càng được phát triển trợ giúp cho quá trình thu thập, phân tích dữ liệu ngoài thực địa trở nên dễ dàng hơn. Trong đó, việc truyền nhận và lưu trữ dữ liệu không gian giữa các ứng dụng di động và hệ thống máy chủ là hết sức quan trọng. Trong báo cáo này sẽ giới thiệu về công nghệ và chiến lược trao đổi, lưu trữ và phân phối dữ liệu không gian giữa hệ thống server và các ứng dụng GIS trên các thiết bị di động.
https://doi.org/10.54491/jgac.2020.43.367
PDF | Download: 134

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.