Quay trở lại chi tiết bài báo Vai trò của việc xác định các điểm ổn định để đánh giá sự chuyển dịch của vỏ Trái đất giữa hai chu kỳ đo lặp
Tải xuống