Vai trò của việc xác định các điểm ổn định để đánh giá sự chuyển dịch của vỏ Trái đất giữa hai chu kỳ đo lặp
PDF | Download: 31

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Hà, M. H. (2011). Vai trò của việc xác định các điểm ổn định để đánh giá sự chuyển dịch của vỏ Trái đất giữa hai chu kỳ đo lặp. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (7), 3–12. https://doi.org/10.54491/jgac.2011.7.437

Tóm tắt

Bài báo khoa học này sẽ chứng minh rằng việc xác định các điểm ổn định của mạng lưới trắc địa địa động lực sẽ là cơ sở đề để làm giảm ảnh hưởng của các sai số ngẫu nhiên trong kết quả đo lặp mạng lưới đến việc xác định các vectơ chuyển dịch của các điểm không ổn định giữa hai chu kỳ đo lặp.
https://doi.org/10.54491/jgac.2011.7.437
PDF | Download: 31

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.