Quay trở lại chi tiết bài báo Sử dụng mô hình cơ sở dữ liệu địa lý trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa hính phục vụ quản lý đất đai.
Tải xuống