Sử dụng mô hình cơ sở dữ liệu địa lý trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa hính phục vụ quản lý đất đai.
PDF | Download: 93

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đoàn, T. X. H., & Vũ, N. T. (2011). Sử dụng mô hình cơ sở dữ liệu địa lý trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa hính phục vụ quản lý đất đai. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (7), 47–54. https://doi.org/10.54491/jgac.2011.7.444

Tóm tắt

Bài báo trình bày các khái quát về cơ sở dữ liệu địa chính và dự thảo các quy định về chuẩn dữ liệu địa chính Việt Nam; Nghiên cứu khả năng ứng dụng của GIS nói chung và mô hình cơ sở dữ liệu địa lý nói riêng. Từ đó bài báo đề xuất quy trình công nghệ xây dựng và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu địa chính dựa trên mô hình cơ sở dữ liệu địa lý đã nghiên cứu.
https://doi.org/10.54491/jgac.2011.7.444
PDF | Download: 93

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.