Quay trở lại chi tiết bài báo Phương án xác định ranh giới hành chính cấp tỉnh, thành phố trên biển trong vùng nội thủy của Việt Nam (khu vực từ tỉnh Bình Thuận đến tỉnh Cà Mau)
Tải xuống