Phương án xác định ranh giới hành chính cấp tỉnh, thành phố trên biển trong vùng nội thủy của Việt Nam (khu vực từ tỉnh Bình Thuận đến tỉnh Cà Mau)
PDF | Download: 18

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Phan, T. N. Q., Hoàng, N. L., Đinh, T. B. H., & Hoàng, V. S. (2022). Phương án xác định ranh giới hành chính cấp tỉnh, thành phố trên biển trong vùng nội thủy của Việt Nam (khu vực từ tỉnh Bình Thuận đến tỉnh Cà Mau). Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (50), 39–45. https://doi.org/10.54491/jgac.2021.50.555

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả phân tích thực trạng quản lý và các văn bản hiện hành về quản lý địa giới hành chính, qua đó đề xuất phương án xác định ranh giới hành chính trên biển (vùng nội thủy) cho đơn vị hành chính cấp tỉnh ven biển của Việt Nam (khu vực từ tỉnh Bình Thuận đến tỉnh Cà Mau) sử dụng bản đồ địa hình quốc gia hệ VN2000 mới nhất. Kết quả nghiên cứu đưa ra các giải pháp kỹ thuật phù hợp cho việc xác định ranh giới trên biển có tính đến đặc điểm hình thái của bờ biển, thực trạng quản lý và theo văn bản quản lý của nhà nước Việt Nam.

https://doi.org/10.54491/jgac.2021.50.555
PDF | Download: 18

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.