Quay trở lại chi tiết bài báo Xác định hệ số tuyến tính của mô hình Priestley-Taylor phục vụ ước tính lượng bốc thoát hơi nước tại tỉnh Hòa Bình khu vực Tây Bắc Việt Nam
Tải xuống