Xác định hệ số tuyến tính của mô hình Priestley-Taylor phục vụ ước tính lượng bốc thoát hơi nước tại tỉnh Hòa Bình khu vực Tây Bắc Việt Nam
PDF | Download: 8

Từ khóa

Bốc thoát hơi nước thực tế (ETa)
Mô hình Priestley - Taylor
Trạm khí tượng thủy văn Hòa Bình Actual evapotranspiration (ETa)
Priestley-Taylor model
Hoa Binh Hydro-Meteorological station

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lê, H. C. (2022). Xác định hệ số tuyến tính của mô hình Priestley-Taylor phục vụ ước tính lượng bốc thoát hơi nước tại tỉnh Hòa Bình khu vực Tây Bắc Việt Nam. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (50), 46–56. https://doi.org/10.54491/jgac.2021.50.556

Tóm tắt

Bốc thoát hơi nước thực tế (ETa) là tham số quan trọng trong việc xác định nhu cầu tiêu thụ nước của cây trồng. Đặc biệt, trong công tác quản lý và sử dụng nước phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp. Nội dung bài báo trình bày kết quả xác định hệ số tuyến tính của mô hình Priestley - Taylor từ chuỗi dữ liệu khí tượng đo trực tiếp tại 11 trạm khí tượng thủy văn tỉnh Hòa Bình, Sơn La khu vực Tây Bắc Việt Nam giai đoạn 2015-2021 và thực nghiệm sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat 8 kết hợp với mô hình SEBAL và Prisetley -Taylor với hệ số a, b đã đề xuất để tính giá trị ETa tại tỉnh Hòa Bình các ngày 01/7/2015 ngày 04/6/2017 và ngày 18/8/2021 để kiểm chứng mức độ phù hợp của hệ số a, b đã đề xuất. Kết quả nghiên cứu đã xác định được hệ số a =0,792, b = -0,026 cho mô hình Priestley - Taylor là phù hợp với điều kiện địa hình khí hậu tại tỉnh Hòa Bình khu vực Tây Bắc Việt Nam. Lượng bốc thoát hơi nước đo trực tiếp và lượng bốc thoát hơi nước tính theo mô hình Priestley – Taylor với hệ số a =0,792, b = -0,026 với các tham số tính từ dữ liệu ảnh vệ tinh Landsat 8 cho thấy giá trị chênh lệch trung bình tại 8 trạm khí tượng thủy văn tỉnh Hòa Bình thời điểm các ngày 01/7/2015 ngày 04/6/2017 và ngày 18/8/2021 tương ứng là 1,2 mm/ngày, 0,6 mm/ngày và 0,8 mm/ngày và sai số trung phương tương ứng với các thời điểm là ±1,27 mm/ngày, ±1,15 mm/ngày và ±0,88 mm/ngày.

https://doi.org/10.54491/jgac.2021.50.556
PDF | Download: 8

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.