Quay trở lại chi tiết bài báo Thực trạng 5 năm thực hiện quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ trên phạm vi cả nước
Tải xuống