Thực trạng 5 năm thực hiện quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ trên phạm vi cả nước
PDF | Download: 4
PDF | Download: 0

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, V. B. (2009). Thực trạng 5 năm thực hiện quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ trên phạm vi cả nước. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (1), 42–46. https://doi.org/10.54491/jgac.2009.1.625

Tóm tắt

Không có

https://doi.org/10.54491/jgac.2009.1.625
PDF | Download: 4
PDF | Download: 0

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.