Quay trở lại chi tiết bài báo Lễ bàn giao kết quả đo 11 điểm trọng lực tuyệt đối trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam giữa Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ và Xí nghiệp Trắc địa Ảnh Matxcova
Tải xuống