Lễ bàn giao kết quả đo 11 điểm trọng lực tuyệt đối trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam giữa Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ và Xí nghiệp Trắc địa Ảnh Matxcova
PDF | Download: 3
PDF | Download: 0

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Lễ bàn giao kết quả đo 11 điểm trọng lực tuyệt đối trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam giữa Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ và Xí nghiệp Trắc địa Ảnh Matxcova. (2009). Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (1), 4. https://doi.org/10.54491/jgac.2009.1.631

Tóm tắt

Không có

https://doi.org/10.54491/jgac.2009.1.631
PDF | Download: 3
PDF | Download: 0

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.