Quay trở lại chi tiết bài báo Đánh giá khả năng độ chính xác tăng dày khống chế ảnh đối với khối ảnh vệ tinh SPOT 6, 7 lập thể phục vụ công tác cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000.
Tải xuống