Đánh giá khả năng độ chính xác tăng dày khống chế ảnh đối với khối ảnh vệ tinh SPOT 6, 7 lập thể phục vụ công tác cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000.
PDF | Download: 62

Từ khóa

Ảnh vệ tinh SPOT 6, 7
Tăng dày khống chế ảnh
Cơ sở dữ liệu nền địa lý SPOT 6, SPOT 7 satellite image
Triangulation
Geographic database

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Cao, X. T., Phan, T. H., Nguyễn, T. T. N., Lê, N. T., & Phạm, T. M. (2023). Đánh giá khả năng độ chính xác tăng dày khống chế ảnh đối với khối ảnh vệ tinh SPOT 6, 7 lập thể phục vụ công tác cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (55), 42–49. https://doi.org/10.54491/jgac.2023.55.676

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu đánh giá độ chính xác tăng dày khống chế ảnh của khối ảnh vệ tinh SPOT 6, 7 phục vụ cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý ở tỷ lệ 1:10.000 (cả về mặt phẳng và độ cao). Khu vực tiến hành nghiên cứu là một khối ảnh gồm 04 cảnh ảnh vệ tinh SPOT 7 (02 mô hình lập thể), 98 điểm khống chế ảnh. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng: Để đạt yêu cầu độ chính xác cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý  tỷ lệ 1:10.000 (khoảng cao đều cơ bản 10 m) về mặt phẳng tối thiểu cần 6 điểm, cả mặt phẳng và độ cao tối thiểu cần 14 điểm khống chế ảnh tổng hợp (X, Y, H), với số chênh về vị trí mặt phẳng và độ cao (giữa giá trị đo ngoại nghiệp và giá trị tăng dày) của các điểm kiểm tra theo độ tin cậy CE95 và LE95, độ tin cậy 95% lần lượt là 2,91 m - 4,76 m và 2,37 m - 3,27 m.

https://doi.org/10.54491/jgac.2023.55.676
PDF | Download: 62

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.