Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu nền tảng Google Earth Engine phục vụ xây dựng hệ thống xác định các vị trí sạt lở đất từ dữ liệu viễn thám đa thời gian
Tải xuống