Nghiên cứu nền tảng Google Earth Engine phục vụ xây dựng hệ thống xác định các vị trí sạt lở đất từ dữ liệu viễn thám đa thời gian
PDF | Download: 228

Từ khóa

Sạt lở đất
Google earth engine
Sentinel 2
Viễn thám Landslide
Google Earth Engine
Sentinel 2
Remote sensing

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đinh, B. N., Nông, T. O., Phạm, Q. H., Trần, T. N., & Lê, N. X. (2023). Nghiên cứu nền tảng Google Earth Engine phục vụ xây dựng hệ thống xác định các vị trí sạt lở đất từ dữ liệu viễn thám đa thời gian. Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (57), 9–15. https://doi.org/10.54491/jgac.2023.57.692

Tóm tắt

Sạt lở đất đang dần trở thành một trong những loại hình thiên tai nguy hiểm, không những đe dọa trực tiếp tới tính mạng con người mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường và kinh tế xã hội. cần phải có một giải pháp hiệu quả để giảm thiểu mức độ thiệt hại do tai biến thiên nhiên, trong bài báo này nhóm tác giả đã đề xuất quy trình công nghệ và xây dựng hệ thống trên công nghệ WebGIS sử dụng Google Earth Engine để thu thập và phân tích dữ liệu trên ảnh viễn thám Sentinel 2 đa thời gian để xác định các vị trí sạt lở đất, đồng thời đưa ra các đánh giá hỗ trợ ước tính thiệt hại do sạt lở đất gây ra. Hệ thống được xây dựng trên các công nghệ nguồn mở như NodeJS, cơ sở dữ liệu lưu trữ trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL; các phép phân tích ảnh được thực hiện trên bộ thư viện của google earth engine. Hệ thống cho phép người sử dụng có thể lựa chọn vùng phân tích, khoảng thời gian và đưa ra kết quả là các khu vực sạt lở kèm báo cáo một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian hơn so với với các bước xử lý truyền thống.

https://doi.org/10.54491/jgac.2023.57.692
PDF | Download: 228

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.