Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu xây dựng mã định danh thửa đất thống nhất dựa trên tọa độ tâm thửa.
Tải xuống