Nghiên cứu xây dựng mã định danh thửa đất thống nhất dựa trên tọa độ tâm thửa.
PDF | Download: 26

Từ khóa

Cơ sở dữ liệu đất đai
Bản đồ địa chính
Mã định danh thửa đất Land database
Cadastral map
Land parcel identifier

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Đồng, T. B. P., & Trần, Đức T. (2024). Nghiên cứu xây dựng mã định danh thửa đất thống nhất dựa trên tọa độ tâm thửa . Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (59), 58–64. https://doi.org/10.54491/jgac.2024.59.720

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả khảo sát đánh giá các phương pháp xây dựng mã định danh thửa đất, xác định yêu cầu về mã định danh thửa đất thống nhất phục vụ quản lý đất đai và đề xuất phương pháp xây dựng mã định danh thống nhất dựa trên tọa độ địa lý tâm thửa đất phù hợp với thực tiễn quản lý đất đai Việt Nam.

https://doi.org/10.54491/jgac.2024.59.720
PDF | Download: 26

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.