Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu thuật toán hàm mũ xác định thông số dịch chuyển đứng đất đá thải phục vụ quy hoạch hoàn thổ bãi thải, phát triển tài nguyên môi trường vùng khai thác bền vững.
Tải xuống