Nghiên cứu thuật toán hàm mũ xác định thông số dịch chuyển đứng đất đá thải phục vụ quy hoạch hoàn thổ bãi thải, phát triển tài nguyên môi trường vùng khai thác bền vững.
PDF | Download: 33

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, B. D., & Đặng, T. M. (2011). Nghiên cứu thuật toán hàm mũ xác định thông số dịch chuyển đứng đất đá thải phục vụ quy hoạch hoàn thổ bãi thải, phát triển tài nguyên môi trường vùng khai thác bền vững . Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (7), 19–23. https://doi.org/10.54491/jgac.2011.7.439

Tóm tắt

Hoạt động khai thác vùng than Quảng Ninh đang gia tăng sẵn lượng chóng mặt, phá võ quy hoạch khai thác ngành than, huỷ hoại cảnh quan môi trường. Việc nghiên cứu các thuật toán xác định các thông số dịch chuyển và biến dạng bãi thải phục vụ công tác quy hoạch hoàn thổ đất đá thải đóng vai trò quan trọng. Trong bài báo này phân tích thuật toán hàm mũ mô tả dịch chuyển đất đá thải, xác định các thông số dịch chuyển đất đá đã được thực hiện ở bãi thải. Tuy nhiên, không chỉ có hàm mũ xấp xỉ mà còn nhiều hàm toán khác có thể mô tả, xác định dịch chuyển và biến dạng đất đá. Qua bài báo giới thiệu cùng nghiên cứu và so sánh để lựa chọn hàm toán tối ưu xác định các thông số dịch chuyển và biến dạng đất đá mỏ.
https://doi.org/10.54491/jgac.2011.7.439
PDF | Download: 33

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.