Quay trở lại chi tiết bài báo Bàn về vấn đề cải chính tốc độ sóng âm vào số liệu đo sâu trong công tác đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tại Việt Nam
Tải xuống