Bàn về vấn đề cải chính tốc độ sóng âm vào số liệu đo sâu trong công tác đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tại Việt Nam
PDF | Download: 61

Ngôn ngữ sử dụng

Cách trích dẫn

Nguyễn, C. S., & Vũ, H. T. (2011). Bàn về vấn đề cải chính tốc độ sóng âm vào số liệu đo sâu trong công tác đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tại Việt Nam . Tạp Chí Khoa học Đo đạc Và Bản đồ, (7), 24–29. https://doi.org/10.54491/jgac.2011.7.440

Tóm tắt

Bài báo khoa học này khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ lan truyền sóng âm trong môi trường nước biển ở các độ sâu khác nhau, từ đó đưa ra các mô hình cải chính phù hợp vào tốc độ âm nhằm nâng cao độ chính xác số liệu đo sâu. Các kết quả nghiên cứu của bài báo này là một cơ sở quan trọng cho việc lựa chọn phương pháp tính tham số cải chính phù hợp với từng khu đo cụ thể.
https://doi.org/10.54491/jgac.2011.7.440
PDF | Download: 61

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.