Quay trở lại chi tiết bài báo Định hướng phát triển hệ thống đô thị tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Tải xuống